Программа передач Канал LRT Kultūra на сегодня

Выбрать каналы (517)
Понедельник, 28.11
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Muzikos istorijos
06:35 Mokslo sriuba
06:55 Likimo valsas
07:18 Likimo valsas
07:45 Lietuva mūsų lūpose
08:15 Durys atsidaro
08:45 Skrendam
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Mūsų miesteliai
13:00 Nacionalinis turtas
13:30 Linija, spalva, forma
14:00 Atspindžiai
14:30 Teatras
15:30 Likimo valsas
15:51 Likimo valsas
16:25 Kaip atsiranda daiktai
16:45 Durys atsidaro. Viena istorija
17:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
17:30 Kultūros metraščiai
18:30 Istorijos detektyvai
19:15 Labanaktukas
19:30 Drakoniukas Kokosas
19:45 Stambiu planu
20:15 Euromaxx
20:45 ARTi
21:00 Padaugintasis
22:50 Stop juosta
23:20 DW naujienos rusų kalba
23:30 Dabar pasaulyje
00:00 LRT OPUS ORE
01:00 Nacionalinis turtas
01:30 Pažvelk į profesiją kitaip
02:00 Laba diena, Lietuva
03:45 Lietuva mūsų lūpose
04:15 Lietuvos nacionalinės...
05:00 Panorama
05:35 Dėmesio centre
05:50 Sportas
05:55 Orai
Вторник, 29.11
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Kultūros metraščiai
07:05 Likimo valsas
07:27 Likimo valsas
07:50 Euromaxx
08:20 Stambiu planu
08:50 Kaip atsiranda daiktai
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Istorijos detektyvai
13:00 Gyvenu laisvai!
14:30 Savaitgalio pasakojimai
15:30 Likimo valsas
15:54 Likimo valsas
16:25 Kaip atsiranda daiktai
16:45 Mokslo sriuba
17:00 Misija: Vilnija
17:30 Apokalipsė. Pirmasis pasaulinis...
18:25 Poezija. LRT aukso fondas
18:30 Labanaktukas
18:45 Drakoniukas Kokosas
19:00 FIBA krepšinio čempionų...
21:00 Septynios Kauno dienos
21:30 IQ presingas
22:15 Adelainos amžius
00:05 DW naujienos rusų kalba
00:15 Dabar pasaulyje
00:45 Džiazo muzikos vakaras
01:30 Durys atsidaro
02:00 Laba diena, Lietuva
03:45 Linija, spalva, forma
04:15 Istorijos detektyvai
05:00 Panorama
05:35 Dėmesio centre
05:50 Sportas
05:55 Orai
Среда, 30.11
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Teatras
06:55 Likimo valsas
07:20 Likimo valsas
07:45 Drakoniukas Kokosas
08:00 IQ presingas
08:45 Kaip atsiranda daiktai
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Apokalipsė. Pirmasis pasaulinis...
13:05 Septynios Kauno dienos
13:35 Pažvelk į profesiją kitaip
14:05 Pradėk nuo savęs
14:35 Ištrauka iš dienoraščio
15:15 Durys atsidaro. Viena istorija
15:30 Likimo valsas
15:53 Likimo valsas
16:25 Kaip atsiranda daiktai
16:50 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas
17:05 Kultūrų kryžkelė. Trembita
17:30 Valdžia ir pasaulio moterys
18:25 Poezija. LRT aukso fondas
18:30 Labanaktukas
18:40 Riteris Rūdžius
18:55 Mažiausias pasaulyje filosofas...
19:00 FIBA krepšinio čempionų lyga....
21:00 Parklando ligoninė
22:30 Prisiminkime
22:40 Poezija. LRT aukso fondas
22:45 Stambiu planu
23:15 DW naujienos rusų kalba
23:30 Dabar pasaulyje
00:00 Gyvenu laisvai!
01:30 Euromaxx
02:00 Laba diena, Lietuva
03:45 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
04:15 IQ presingas
05:00 Panorama
05:35 Dėmesio centre
05:50 Sportas
05:55 Orai
Четверг, 01.12
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Šventadienio mintys
06:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
06:55 Likimo valsas
07:19 Likimo valsas
07:45 Drakoniukas Kokosas
08:00 Nes man tai rūpi
08:45 Kaip atsiranda daiktai
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Valdžia ir pasaulio moterys
13:00 Skrendam
13:30 Broniaus Mūro kūrybos vakaras
15:00 Sigutė
15:35 Likimo valsas
16:00 Likimo valsas
16:25 Kaip atsiranda daiktai
16:50 Kultūrų kryžkelė. Menora
17:05 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus...
17:20 Amžininkai
18:10 Poezija. LRT aukso fondas
18:15 Valdžios tvirtovė
19:15 Labanaktukas
19:30 Riteris Rūdžius
19:45 Atspindžiai
20:15 Legendos
21:00 Mūsų vaikai
22:40 Poezija. LRT aukso fondas
22:45 Nacionalinis turtas
23:15 DW naujienos rusų kalba
23:30 Dabar pasaulyje
00:00 Koncertas „Iš mano gyvenimo“
01:00 Septynios Kauno dienos
01:30 Kelias į namus
02:00 Laba diena, Lietuva
03:45 Stop juosta
04:15 Nes man tai rūpi
05:00 Pradėk nuo savęs
05:30 Panorama
05:52 Sportas
05:57 Orai
Пятница, 02.12
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Amžininkai
06:55 Likimo valsas
07:18 Likimo valsas
07:45 Riteris Rūdžius
08:00 Legendos
08:45 Kaip atsiranda daiktai
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:10 Stambiu planu
12:40 Girių horizontai
13:15 Gimtoji žemė
13:45 Maistas ir aistros
14:15 Kelias į namus
14:45 Nes man tai rūpi
15:35 Likimo valsas
16:05 Likimo valsas
16:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
17:30 Muzikos istorijos
18:00 ...Formatas
18:15 Poezija. LRT aukso fondas
19:15 Šventinis gala koncertas....
20:50 Prisiminkime
21:00 Diplomatija
22:25 Durys atsidaro. Viena istorija
22:40 Poezija. LRT aukso fondas
22:45 Atspindžiai
23:15 DW naujienos rusų kalba
23:30 Dabar pasaulyje
00:00 Šventinis gala koncertas....
01:30 Misija: Vilnija
02:00 Laba diena, Lietuva
03:45 Skrendam
04:15 Legendos
05:00 Maistas ir aistros
05:30 Panorama
05:52 Sportas
05:57 Orai
Суббота, 03.12
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Duokim garo!
07:30 Krikščionio žodis
07:45 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas
08:30 Kultūrų kryžkelė. Trembita
08:45 Kultūrų kryžkelė. Menora
09:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus...
09:15 Kelias
09:30 Maistas ir aistros
10:00 Pradėk nuo savęs
10:30 Pažvelk į profesiją kitaip
11:00 Kalėdinė pasaka „Žiemos lelijos“
12:35 Šokių akademija
13:00 Šokių akademija
13:30 Moljeras. Tartiufas
14:50 Koncertas „Iš mano gyvenimo“
15:50 Svetimoje žemėje
16:45 Tarptautinis muzikos talentų...
18:30 Lietuva mūsų lūpose
19:00 Stop juosta
19:30 ARTS21. Meno ir kultūros žurnalas
20:00 Skambantys pasauliai su Nomeda...
21:00 Marija, Škotijos karalienė
23:05 Stop juosta
23:30 Dabar pasaulyje
00:00 Šokių akademija
00:30 ARTS21. Meno ir kultūros žurnalas
01:00 F. Leharas. Operetė „Linksmoji...
01:48 F. Leharas. Operetė „Linksmoji...
02:44 F. Leharas. Operetė „Linksmoji...
03:10 Kultūros metraščiai
04:10 Muzikos istorijos
04:40 Amžininkai
05:30 Panorama
05:52 Sportas
05:57 Orai
Воскресенье, 04.12
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Euromaxx
06:35 Durys atsidaro. Viena istorija
06:50 Mūsų miesteliai
07:45 Misija: Vilnija
08:15 Septynios Kauno dienos
08:45 ARTi
09:00 Kova už išlikimą
09:35 Keliaukim!
10:00 Mokslo sriuba
10:15 Legendos
11:00 Žagarės vyšnių festivalis 2016...
12:10 Lengvai ir linksmai!
12:30 Šventadienio mintys
13:00 Atspindžiai
13:30 Claude Debussy. Opera „Pelėjas...
15:00 Claude Debussy. Opera „Pelėjas...
16:10 Mūsų Nadija
17:00 Rašytojos Ramutės Skučaitės...
18:15 ...Formatas
18:30 Linija, spalva, forma
19:00 Nacionalinis turtas
19:30 Durys atsidaro
20:00 Savaitgalio pasakojimai. Delsimo...
21:00 Nes man tai rūpi
21:50 Kelias į namus
22:30 LRT OPUS ORE
23:30 Dabar pasaulyje
Войти